مصاحبه ها & شخصیت

Critica enogastronomica in discussione? Facciamo chiarezza con Elio Ghisalberti.

نوشته شده توسط CinziaTosini

Oggi vi parlerò di una tavola di incontro e di confronto, in cui oltre a celebrare il gusto, si dialoga su questioni legate al cibo e al vino, e ai suoi protagonisti. Una tavola che spesso condivido con Elio Ghisalberti, amico e giornalista enogastronomico, ormai abituato – o forse rassegnato – all’ascolto delle mie battaglie del momento. Più che battaglie, sono cause che difendo, spinta dalla passione e da vero credo per ciò che di volta in volta sostengo. Nell’ultimo nostro incontro, si è discusso sulle questioni sollevate nella puntata di Report del 27 مارس 2017: “Sotto le stelle”. Un’inchiesta di Bernardo Iovene che, per i non addetti ai lavori, ha come si suol dire… sparato nel mucchio.

غذا و شراب, un settore che vede l’Italia al centro del mondo grazie alle capacità e al carisma di professionisti e produttori. Direi che qualche merito (e anche di più) vada loro attribuito. Con questo non voglio dire che tutto vada bene, بلکه, sul fatto che qualcosa debba essere aggiustata nulla da eccepire. La cosa che mi preme, più che le polemiche, è la chiarezza e la voglia di ascoltare una voce esperta fuori dal coro di tanti, che un po’ di confusione la fanno davvero. برای کسانی که او را نمی دانم,,it,الیو Ghisalberti تلاش خود را در جهان از مواد غذایی و روزنامه نگاری شراب در اوایل دهه هشتاد شروع به مدرسه از لوئیجی Veronelli,,it,برای کسانی که او را نمی دانم,,it,الیو Ghisalberti تلاش خود را در جهان از مواد غذایی و روزنامه نگاری شراب در اوایل دهه هشتاد شروع به مدرسه از لوئیجی Veronelli,,it,برای کسانی که او را نمی دانم,,it,الیو Ghisalberti تلاش خود را در جهان از مواد غذایی و روزنامه نگاری شراب در اوایل دهه هشتاد شروع به مدرسه از لوئیجی Veronelli,,it,برای کسانی که او را نمی دانم,,it, Elio Ghisalberti ha iniziato il percorso nel mondo del giornalismo enogastronomico nei primi anni ottanta alla scuola di Luigi Veronelli, per poi collaborare con il Gambero Rosso (mensile e guide dei ristoranti e dei vini) e con L’Espresso per la Guida ai Ristoranti d’Italia. آن’ خالق و سرپرست GourMarte,,it,نمایشگاه کیفیت محصولات غذایی و شراب به طور انحصاری در ایتالیا توسط بهترین سرآشپزها تعبیر شده است,,it,و به طور کلی تجارت در دنیای غذا دارای ویژگی های خاصی است که اجازه نمی دهد به اصطلاح زندگی اجتماعی هماهنگ,,it,نه، من امیدوارم این اتفاق بیفتد,,it,داستان های مردم توسط Cinzia Tosini انتقادات انوآذرنومیک در بحث,,it, la Fiera delle produzioni enogastronomiche di qualità esclusivamente made in Italy interpretate dai migliori cuochi. Attualmente firma per L’Eco di Bergamo la pagina settimanale “Sapori e Piaceri”.

  • Elio, oggi allarghiamo la nostra tavola a chi ha voglia di approfondire le criticità emerse nella puntata di Report di cui abbiamo recentemente parlato. Nel dirti “ti lascio la parola” già mi fischiano le orecchie. Una volta tanto dirai… A parte le battute, partiamo da ciò che ho più a cuore: le produzioni italiane di qualità. La visibilità dei nostri chef può molto in questo senso. Intendo nella scelta di materie prime italiane e nella menzione delle stesse sulle carte dei loro ristoranti. Primo impegno di questi professionisti è quello di essere custodi del made in Italy, grazie alla ricchezza di prodotti, di vitigni e di cultivar di olivo del nostro paese. A quanto pare non è sempre così. Qual è la tua opinione in merito?

Chiariamo prima di tutto un punto, visto che giustamente sottolinei l’importanza dell’italianità in cucina, chiamiamoli cuochi e non chef. Altraelio-ghisalberti cosa, non li definirei custodi ma interpreti, perché questo è il ruolo più attinente che, in questo concordo, rappresenta la figura professionale. Detto questo ritengo che il primo impegno professionale del cuoco è quello di fare una cucina buona e sana, به جدی,,it,فراهم,,it,صادق,,it,تمیز,,it,اگر این اصول در بهترین مواد تشکیل دهنده و فرهنگ وابسته به غذا و پخت و پز ایتالیایی و قلمرو که در آن کار می کند که در آن یک خیلی بهتر اعمال,,it,آن را سزاوار ستایش,,it,ما اما نمی تواند شادی,,it,اما مراقب باشید به بیش از حد نه سرود به کسانی که این مسیر را انتخاب کنید، و در تضاد با غم وغصه از کسانی که فلسفه های مختلف را دنبال,,it,تمایل به تمجید غذاهای محلی به ارمغان می آورد برخی از پیامدهای,,it,اول از همه که از شم,,it, preparato, onesto, pulito. Se questi principi sono applicati nel valorizzare le materie prime e la cultura gastronomica italiana e del territorio in cui si opera tanto meglio, merita un plauso, non possiamo che gioirne. Occhio però a non esagerare con i peana a chi sceglie questa via ed al contrario con la mortificazione di chi segue un’altra filosofia.La tendenza ad esaltare la cucina del territorio porta con sé alcune conseguenze, prima fra tutte quella della mistificazione. چگونه بسیاری از آشپز در حال سوار این موضوع فقط به خاطر گرفتن در اطلاعات و بر عموم مردم,,it,مخارج,,vi,به دست آورد در عمل و در پخت و پز روزمره,,it,او همیشه طرفدار تامین کنندگان جدی بعدی درب نیازی به رخ کشیدن آن را به چهار باد را احساس نمی,,it,آن را و این که,,it,و اگر برخی از محصولات نیز از دور چه مشکل است,,it,نکته مهم این ثبات است,,it,آیا تا به حال به خانه آب معدنی است که در جدول از یک رستوران است که من می دانم خدمت کرده بود,,it,تورین,,it? Chi negli acquisiti e nella pratica quotidiana di cucina, ha sempre privilegiato i fornitori seri della porta accanto non sente il bisogno di sbandierarlo ai quattro venti, lo fa punto e basta. Se poi certi prodotti arrivano anche da molto lontano qual è il problema? L’importante è la coerenza, همیشه. Hai mai fatto caso all’acqua minerale che viene servita al tavolo di un ristorante che so, di Torino, آشپز که ادعا می کند که شخصا خرید خرگوش در Carmagnola,,it,شاید از جنوب تیرول و یا دره برگامو,,it,همه چیز سازگار است,,it,که اواسط Spiazzi,,fr,شما در حال حاضر ضربه مسئله,,it,رسانه ممکن است بیشتر یا کمتر معتبر,,it,اما راننده که ایمن می سازد است,,it,حتی زمانی که ناشران غنی تر و بزرگوار بود,,it,یعنی کارکنان خود به اندازه کافی به آنها را قادر به کار مسالمت آمیز شرایط پرداخت,,it,کسانی بودند که استفاده از نقش برای استفاده شخصی و جو در زمان وجود دارد,,it,این بود، پس به صحبت می فیزیولوژیکی,,it? Magari arriva dall’Alto Adige o dalle valli bergamasche: è coerente tutto ciò?

  • “Una stella Michelin cambia la vita a un ristorante e allo chef, ma anche le forchette del Gambero Rosso e i cappelli dell’Espresso possono fare la fortuna di un cuoco.” In Italia ci sono 334 ristoranti stellati con un giro d’affari che fa girare la testa. A questo proposito mi riallaccio alla trasmissione che, durante le interviste, ha messo in discussione la credibilità di guide e di critici enogastronomici da anni non più in incognito. Giudizi attendibili o sponsorizzati? Come dico spesso la differenza la fanno le persone. Il tempo insegna a seguire quelle giuste. Lascio a te continuare…

Qui mi spiazzi, hai già centrato la questione. Il mezzo può essere più o meno valido, ma è l’autista che lo rende sicuro. Anche quando gli editori erano più ricchi e magnanimi (cioè pagavano i collaboratori a sufficienza per metterli nelle condizioni di lavorare serenamente) vi era chi approfittava del ruolo per trarne vantaggio personale. È stato per così dire fisiologico che, شیپور خاموشی بسته,,it,دادگاه از شخصیت معتاد به تجارت غیرقانونی allargasse است,,it,نتیجه ساده برای همه است,,it,اعتبار از راهنماهای,,it,منظورم این است که آنهایی که مقاله,,it,این است که به حداقل کاهش می یابد,,it,اما بقیه,,it,بهتر وب جهان که با ماهیت آن از کنترل خارج شده و به همین دلیل هنوز هم کمتر قابل اعتماد انجام نمی,,it,اعتبار در جدیت و صحت فرد است,,it,و ناشناخته هیچ ربطی به,,it,باور من,,it,چه کسی صورت خود قرار داده نه یک توهم ایجاد,,it,را بدست آورده احترام,,it, la corte dei personaggi dediti al mercimonio si allargasse. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: la credibilità delle guide (di quelle cartacee intendo) è ridotta ai minimi termini. Ma del resto, non se la passa certo meglio il mondo web che per sua natura è fuori controllo e quindi ancora meno affidabile. La credibilità è nelle serietà e nella correttezza dei singoli, e l’incognito non c’entra proprio nulla, credimi. Chi non ci mette la faccia crea un’illusione, non guadagna rispetto.  

  • آشپز حقیقت, una professione che alimenta i sogni dei giovani studenti per poi spegnerli quando lo stagista, entrando nel mondo del lavoro, è spesso costretto ad affrontare doppi turni. C’è poi chi, grazie alla bravura e alla fortuna, riesce a lavorare in un ristorante stellato guadagnando uno stipendio non adeguato ma giustificato dalla visibilità che ne deriva. Una media di quindici ore al giorno che contrasta con le quaranta settimanali previste dal contratto nazionale di lavoro. Una realtà che trova impreparate le giovani nuove leve. Fortunatamente non sempre è così. Da qualche anno insegni presso una scuola professionale alberghiera. Puoi espormi la tua esperienza nell’affrontare queste problematiche con i tuoi studenti?

elio-ghisalberti-2L’obiettivo primario di una scuola professionale è, o meglio dovrebbe essere, quello di preparare gli studenti al lavoro. Dove insegno, a me sembra che i colleghi che si occupano delle materie tecnico-professionali mettano da subito con i ragazzi le cose bene in chiaro riguardo ai sacrifici che comporta il mestiere che hanno scelto di imparare. E’ pur vero tuttavia che in buon numero gli studenti iniziano il percorso totalmente privi di questa consapevolezza, ammaliati più dal fenomeno mediatico dei cuochi star che da una reale passione per la ristorazione. Durante il percorso formativo, grazie anche agli stages che vengono regolarmente organizzati, di pari passo alla crescita della consapevolezza avviene spontaneamente, fisiologicamente, la selezione. In questo senso potersi confrontare con il mondo del lavoro sin da giovanissimi aiuta, e molto, tant’è che chi sceglie le nuove formule scolastiche a diposizione, tipo l’alternanza scuola-lavoro, dimostra non solo di avere più chance di concludere gli studi, ma di sviluppare più in fretta le proprie attitudini. Se poi la domanda contiene implicitamente una critica al trattamento riservato dai ristoratori agli stagisti ed ai giovani cuochi in genere, به خوبی, qui torniamo alla considerazione fatta sopra a proposito della credibilità della figura del critico enogastronomico: questione di persone, non certo del movimento della ristorazione nel suo insieme. Attenzione però a dimenticare un fatto oggettivo: in cucina il lavoro è per sua natura complesso e pesante, e più in generale il mestiere nel mondo della ristorazione ha peculiarità specifiche tali da non consentire una vita sociale per così dire omologata.

  • Di guide, di riviste e di manifestazioni ne hai seguite e ne segui ancora tante. Cosa pensi si possa fare per migliorare la comunicazione in questo settore, soprattutto dopo l’ondata social che ha travolto, anche se per alcuni stravolto, il modo di rapportarsi con la ristorazione?

Fondamentalmente credo che sarebbe utile una selezione feroce, un ritorno ai valori della conoscenza, della competenza, e perché no anche delle buone maniere e del buon senso. No ho alcuna speranza che ciò avvenga.

elio-ghisalberti-5

Ringraziando Elio riprendo la parola.

In conclusione cosa resta da dire… Forse solo che – nonostante io ami il giornalismo d’inchiesta – fare del sensazionalismo senza approfondire a dovere i temi trattati serva solo a creare confusione tra i consumatori.

image_pdfimage_print

نظرات

چه نویسنده

CinziaTosini

من فکر می کنم ما می توانیم زمین را نجات دهد, اگر ما می توانیم او را نجات دهد.

تماس با ما

می خواهم همه پست از طریق ایمیل?.

اضافه کردن ایمیل به شما: