Integritet

Integritet & Cookie Policy del sito Internet www.storiedipersone.com

Cookies Denna policy är avsedd att åskådliggöra de typer och kategorier av cookies, till omfattning och metoder för användning på denna webbplats, och för att ge information till användarna om åtgärder för att avvisa eller radera cookies.

Denna cookie policy utgör en integrerad del av sekretesspolicyn i enlighet med lagdekret 196/03 och efterföljande modifieringar och integrationer. Användare kan utöva de rättigheter som tillhandahålls av. 7 i lagstiftnings. 196/03, hjälp av kontaktuppgifterna på hemsidan, tag att ändra cookie-inställningar kan fortsätta att följa instruktionerna som finns i denna Cookie Policy.

L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie proseguendo la navigazione sul sito web, ovvero compiendo un’azione di scorrimento, cliccando su uno dei link interni delle pagine dei sito web, oppure cliccando sul tasto “ACCETTO” dell’informativa breve visibile ad ogni primo accesso, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 229 dell’8 maggio 2014)

Che cosa sono i cookie?

I cookie sono costituiti da porzioni di codice (file informatici o dati parziali) inviate da un server al browser Internet dell’utente, da detto browser memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e reinviati automaticamente al server ad ogni occorrenza o successivo accesso al sito. Vanligtvis en cookie innehåller namnet på den plats varifrån cookien internet själv kommer, livstiden av kakan (eller hur lång tid det kommer att finnas kvar på användarens enhet) och ett värde, som i regel är ett unikt nummer slumpmässigt genererade. När du återvänder cookies skickas tillbaka till den webbplats som har sitt ursprung dem (första part cookies) eller till en annan webbplats som känner igen dem (cookies från tredje part). Cookies är användbara eftersom de tillåter en webbplats för att känna igen användarens enhet och har olika syften som, t.ex., kan du effektivt navigera mellan sidorna, minns dina bokmärken, in generale, förbättra webbupplevelse. De hjälper också se till att online visa reklam innehåll att vara mer riktade till en användare och hans intressen.

Om du väljer att stänga av cookies, detta kan påverka och / eller begränsa dess navigations erfarenhet inom området, till exempel att du inte skulle kunna besöka vissa delar eller kan inte ta emot personlig information när det behövs.

Hur de fungerar och hur du tar bort cookies?

Driftsätt och möjligheter att begränsa eller blockera cookies, De kan justeras genom att justera din webbläsare inställningar. De flesta webbläsare är inställda att acceptera cookies automatiskt, l’utente può tuttavia modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per essere avvertito ogniqualvolta dei cookie vengano inviati al suo dispositivo. Esistono diversi modi per gestire i cookie, a tal fine occorre fare riferimento al manuale di istruzioni o alla schermata di aiuto del proprio browser per verificare come regolare o modificare le impostazioni dello stesso. L’utente è abilitato, i själva verket, a modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.

Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:

Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari:
http://www.apple.com/support/mac-apps/safari/
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox:
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Se l’utente usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti (t.ex., computer, smartphone, tablet, osv.), deve assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookie. Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet è necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.

Quali tipologie e categorie di cookie utilizza questo sito?

Questo sito web utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti. NON vengono in alcun modo utilizzati cookie di profilazione a scopo commerciale o pubblicitario. I cookie possono essere usati anche per velocizzare le future esperienze e le attività degli utenti sul sito. Också, Vi använder cookies för att sammanställa anonym sammanlagd statistik som gör att du kan förstå hur användare använder webbplatsen för att förbättra strukturen och innehållet.

Nedan följer en lista och förklaring.

tekniska Cookies

De "tekniska" cookies är avgörande för en väl fungerande webbplatsen och tillåter användare att navigera och dra nytta av dess funktioner (exempelvis tillåta lagring av tidigare åtgärder, eller att du kan spara användarens session och / eller utför andra aktiviteter är absolut nödvändiga för att driva sajten).

Till denna kategori cookies även "analytisk" som hjälper oss att förstå hur användare interagerar med webbplatsen genom att tillhandahålla information på föregående sida, il numero di sezioni e pagine visitate, al tempo trascorso sui sito e ad ogni vicenda sia emersa nel corso della navigazione, come ad esempio un messaggio di errore, e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra nell’utilizzo dei sito. Queste informazioni potrebbero essere associate a dettagli dell’utente quali indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a informazioni di altri utenti in modo da non identificare un determinato utente rispetto all’altro. Questi cookie vengono raccolti e aggregati in forma anonima e consentono di migliorare la resa dei sito.

Slutligen, i cookie di “funzionalità” permettono al sitema di ricordare le scelte dell’utente (per esempio il nome utente) per fornire a quest’ultimo una navigazione più personalizzata ed ottimizzata. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento dei sito, ma ne migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione. Se non si accettano questi cookie, la resa e la funzionalità dei sito potrebbero risultare inferiori e l’accesso ai contenuti sito potrebbe risultare limitato.

Cookie di terza parte

Quando un utente utilizza questo sito web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie non controllati dall’amministratore di sistema. Questo accade, t.ex., se l’utente visita una pagina che contiene contenuti di un sito web di terzi. Di conseguenza, l’utente riceverà cookie da questi servizi di terze parti. Non abbiamo il controllo sui cookie di terze parti né tantomeno l’accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy.

La tabella che segue riporta i cookie di terza parte presenti sui sito. Questi ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del gestore terzo e sono suddivisi nelle seguenti macro-categorie:
Analitici: sono i cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni quali le credenziali inserite per l’accesso ad aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica e la password), possono essere utilizzate per profilare l’utente (abitudini personali, siti visitati, nedladdat innehåll, typer av interaktioner som utförs, osv.).

Google Analytics Widgets. Denna kategori inkluderar alla grafikkomponenterna i ett användargränssnitt av ett program, som syftar till att underlätta användarinteraktion med själva programmet (med hjälp av exempel är grafiska komponenter av Facebook kaka, Google , Post).
advertsing. Denna kategori innehåller cookies används för att leverera reklamtjänster inom en webbplats. Om du inte vill ta emot cookies från tredje part på din enhet, tillgång till information och samtycke från sådan tredje part och omfattar Mottagningsbevisets.

Dessa cookies är inte kontrolleras direkt av webbplatsen, därför, att dra tillbaka sitt samtycke är nödvändigt att hänvisa till tredje parts webbplatser eller hänvisa till www.youronlinechoices.com/it/ webbplats för att få information om hur man kan eliminera eller hantera cookies beroende på vilken webbläsare som används och för att hantera cookie-inställningar tredjeparts profilering.

Information lämnas i enlighet med artikel. 13-14 den BRP (Allmän uppgiftsskyddsförordning) 2016/679

Observera att, för upprättande och genomförande av relation med dig över, vår blogg är i besittning av dina data, förvärvade verbalt, direkt eller genom tredje part, klassificeras som personliga Europa föreskrifter 2016/679 från (BRP). Enligt lagen, sådan behandling kommer att baseras på principerna om rättvisa, lagenlig, öppenhet och skydd av din integritet och dina rättigheter.

Enligt artikel 13 den BRP 2016/679, därför, Vi ger dig följande information:

Arten av den behandlade data: vi behandlar dina personliga uppgifter som är nödvändiga för utförandet av bloggen för meddelanden och organisera händelser som kan innebära Vs.. människor. Data behandlas utan ditt uttryckliga medgivande av konst. 6 lett~~POS=TRUNC. b, och, BRP, endast och uteslutande för följande ändamål: uppfylla de förpliktelser som krävs enligt lag, genom förordning, enligt gemenskapsrätten eller genom ett beslut av den behöriga; utöva de rättigheter Holder, till exempel rätten till försvar i domstol. Vi är inte i besittning av dina data klassificeras som särskilda eller rättsliga (artikel 9 på och 10 den BRP).

Mål för behandling och varaktighet: i Vostri dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto per esigenze contrattuali e/o connessi adempimenti di obblighi legali e fiscali e per la gestione di attività o eventi a cui siete invitati. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e nel rispetto degli obblighi di legge.

Modalità del trattamentoil trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Skyldighet eller rätt att ge data: när det gäller de uppgifter som vi behöver veta, För att uppfylla de skyldigheter som krävs av lagar, underlåtenhet att lämna dem på din sida innebär att det är omöjligt att starta eller fortsätta relationen, i den utsträckning att sådana uppgifter är nödvändiga för utförandet av samma.

Kunskap om dina data: Följande kategorier av individer kan bli medveten om dina data, som chefer eller bearbetnings, nomineras av chefen för Data Controller: Innehavare av Firm, interna sekreterarkontor; revisorer och fakturering.

Kommunikation och spridning: Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut av oss till obestämd genom att tillgängliga för konsultation. Dina uppgifter kan lämnas ut av oss, omfattningen av deras respektive och specifik kompetens, till organisationer i allmänhet till någon offentlig eller privat enhet mot vilka det inte finns någon skyldighet för oss (eller fakultet erkänts av lagar eller sekundär eller gemenskapslagstiftning) eller kommunikationsbehov, liksom våra konsulter, i den utsträckning som krävs för att utföra sina uppgifter i vår organisation, efter vår fullmakt tydligt anger deras sekretess och säkerhet.

dina rättigheter: i egenskap av intresserade, har de rättigheter som avses. 15 BRP nämligen rättigheter:  Jag. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l’indicazione: en) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, punkt 1, BRP; och) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: en) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: en) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 BRP (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. In qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Också, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, l’integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della società ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, sedan, aggiornati.

Titolare e responsabile del trattamento è

Cynthia Tosini
Berättelser om människor

Per esercitare i diritti previsti, tra i quali la modifica e la cancellazione dei dati, si prega di inviare comunicazione al seguente indirizzo e-mail: tosini.cinzia@gmail.com

 

image_pdfimage_print
Följ oss

Vill alla inlägg via e-post?.

Lägg till din e-post:

Använder webbplatsen, accepterar användandet av cookies genom oss. mer information

Denna webbplats använder cookies för att fonire bästa webbupplevelse möjligt. Genom att fortsätta att använda denna webbplats utan att ändra dina inställningar för cookies eller klicka på "Ax" tillåta användning.

Stänga